เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

image01

เปิดทำการสอนทั้งระดับ ปวช. และปวส.

โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image01

Sawangboriboon Pattaya

Technological College

วิทยาลัยฯ ได้นำพุทธศาสนสุภาษิต ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ให้เป็นข้อคิด ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง “ปญฺญา ชีวิตัง ปชฺโชโต” แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ความหมาย ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิต

image01

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะเป็นเลิศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

service 1

หลักสูตรที่เปิดสอน

โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยดำเนินการในด้านการเรียนการสอน

service 2

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

service 3

สายตรงผู้อำนวยการ

วิทยาลัยมีความประสงค์ ต้องการจะรับฟังทุกข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

รอบรั้ว แดง - เหลือง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ช่องทางนี้

project 1

แนะแนวการศึกษา

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ8 ธันวาคม 2560

หน่วยงานจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ขอขอบคุณ ร.ร.เมืองพัทยา๑ ร.ร.เมืองพัทยา๒ ร.ร.เมืองพัทยา๓ ร.ร.เมืองพัทยา๔ ร.ร.เมืองพัทยา๕ ร.ร.เมืองพัทยา๙ ร.ร.เมืองพัทยา๑๑ ร.ร.อนุบาลบางละมุง ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน ร.ร.วัดสุทธาวาส และ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ที่ให้โอกาสหน่วยงานจัดตั้งวิทยาลัยฯ ได้เข้าแนะนำวิทยาลัยฯ และแนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียนในสังกัดของท่านเป็นอย่างยิ่ง ดูเพิ่มเติม

project 1

รับสมัครครู

ผู้ประกาศผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ30 พฤศจิกายน 2560

สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสังคมฯ สาขาวิทยาศาสตร์

  • อ่านต่อ..

    แนะแนวการศึกษา

    แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา และแนะแนวการศึกษาต่อ

  • อ่านต่อ..

    รับสมัครครู

    การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ( มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ )